Sublative Rejuvenation รักษาหลุมสิวคืออะไร

Sublative Rejuvenation รักษาหลุมสิวคืออะไร

Sublativeรักษาหลุมสิว มาจาก sub+ablative รักษาหลุมสิวหมายถึงการทำให้เกิดแผลขนาดเล็ก Sublative Rejuvenation (epidermis) รักษาหลุมสิวเพียงเล็กน้อย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการซ่อมแซมและเสริมสร้างเซลล์ผิวใหม่รักษาหลุมสิว คำนิยามของ sub·la·tive re·ju·ve·na·tion เป็นนวัตกรรมรักษาหลุมสิว Fractional Technology รักษาหลุมสิวที่ล้ำหน้า ที่ทำให้เกิดการผลัดเซลล์ผิวชั้นนอกรักษาหลุมสิว (ablation and resurfacing) ทำให้เกิดการทำลายผิวชั้นบนรักษาหลุมสิวเพียงเล็กน้อย (low epidermal disruption)รักษาหลุมสิว ในขณะที่พลังงานสามารถลงไปกระตุ้นผิวหนังชั้นล่างได้มาก (high dermal impact) รักษาหลุมสิวจึงมีความปลอดภัยในทุกสีผิว รักษาหลุมสิวระยะพักฟื้นเพียงเล็กน้อย (minimal downtime) มีประสิทธิภาพสูง ผู้ป่วยมีความพึงพอใจ

www.primadonnaclinic.com โทร 053-400862